خبرگزاری ایرنا : جشنواره ‘شش هفته با هنر ایران’ در كانادا برگزار می شود

 six weeks of iranian art
 

جشنواره ‘شش هفته با هنر ایران’ در كانادا برگزار می شود

تهران- همزمان با برگزاری جشنواره ‘شش هفته با هنر ایران’ كه حدود دو ماه دیگر در كانادا برگزار می شود، نمایشگاهی از آثار ‘حمید جبلی’ و ‘قباد شیوا’به معرض نمایش گذاشته می شود.

This entry was posted on Saturday, August 11th, 2012 at 7:59 am and is filed under Exposure, Farsi. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed or trackback from your own site. Both comments and pings are currently closed.